Polityka prywatności Ochrona danych osobowych RODO

Podstawowe informacje o badaniu

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi badanie pn. „Konsumpcja mediów elektronicznych w Polsce” dotyczące zwyczajów związanych z oglądaniem telewizji, słuchaniem radia oraz korzystaniem z Internetu w gospodarstwach domowych w Polsce, zwane dalej „badaniem”. Ma ono na celu zbadanie wyposażenia gospodarstw domowych w te media oraz urządzenia umożliwiające korzystanie z nich, jak również sposobów i częstości korzystania z tych mediów przez panelistów. Drugi etap badania obejmuje udział w panelu telemetrycznym, w ramach którego dokonywane jest badanie zakresu i częstości oglądalności i słuchalności telewizji, radia oraz korzystania z Internetu za pomocą przygotowanego w tym celu urządzenia. Dane dotyczące oglądalności i słuchalności telewizji, radia oraz korzystania z Internetu będą anonimizowane. Z panelistą biorącym udział w badaniu zawierana jest umowa.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wykształcenie, wiek, płeć, status zawodowy, adres e-mail, , dane o zakresie i częstotliwości oglądania TV, słuchania radia i użytkowania Internetu, informacje zawarte w odpowiedziach na pytania w ankietach realizowanych z Panelistą (w zakresie w jakim stanowią dane osobowe).
 2. Administratorem danych osobowych uczestników panelu telemetrycznego jest Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (04-894) ul. Szachowa 1 (dalej „Administrator”). 
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@il-bib.pl. Wnioski dotyczące realizacji praw, o których mowa w pkt 10 i 11 należy kierować pisemnie pocztą tradycyjną na adres Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa z dopiskiem „Telemetria” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pomoc-panel@itl.waw.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badania. Szczegółowe cele, podstawy prawne przetwarzania danych oraz okres, przez który dane będą przechowywane, określone są w pkt 4 – 6.
 5. Na podstawie zgody wyrażonej w niniejszym dokumencie przetwarzane będą dane osobowe w celu przeprowadzenia badania telemetrycznego, zakresu i częstości oglądalności i słuchalności telewizji, radia oraz korzystania z Internetu, za pomocą przygotowanego w tym celu urządzenia oraz w celu opracowania wyników badania. 
 6. W przypadku zawarcia umowy o udział w badaniu, dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w szczególności w celu weryfikacji prawidłowości wykonania zobowiązań stron wynikających z umowy, dokonywania rozliczeń, obsługi zgłoszeń oraz dochodzenia roszczeń. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub upływu okresu przedawnienia.
 7. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o udział w badaniu, dane osobowe mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celu weryfikacji prawidłowości wykonania zobowiązań stron wynikających z umowy, dokonania rozliczeń, obsługi zgłoszeń, ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przeprowadzania czynności audytowych lub kontrolnych. Dane osobowe przechowywane będą przez okres dochodzenia roszczeń lub upływu okresu przedawnienia. Przetwarzanie danych na tej podstawie nie jest dokonywane przez Administratora w ramach realizacji jego zadań ustawowych. Po tym okresie nastąpi ich anonimizacja.
 8. Udzielenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w badaniu. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody wiązać się będzie z rozwiązaniem tej umowy. 
 9. Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom zaangażowanym w przeprowadzanie badania, z zachowaniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Podmiotami zaangażowanymi w przeprowadzanie badania są w szczególności: a) 
  a) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa,
  b) dostawcy urządzeń, rozwiązań oraz usług służących do zorganizowania i przeprowadzenia badania telemetrycznego oraz podmioty świadczące usługi serwisowe,
  c) kancelarie prawne oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem w związku z przeprowadzeniem badania.
 10. W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
  a) 
  dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
  b) 
  usunięcia danych osobowych; 
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
  d) otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych – jeżeli jest to technicznie możliwe. 
 11. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel Administratora, posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Wówczas nie wolno Administratorowi już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.